Jak začít s ESG reportingem

Udržitelnost je dnes klíčovým faktorem pro růst a dlouhodobý úspěch podniků. Současně se zvyšuje tlak na podniky, aby převzaly odpovědnost za své výsledky v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení. Za účelem identifikace a měření těchto faktorů vstupuje na scénu ESG (Environmental, Social, and Governance) reporting.

V tomto článku se zaměříme na vysvětlení pojmu ESG a poskytneme návod pro malé a střední podniky, jak k němu přistupovat. Malé a střední podniky by také měly věnovat pozornost faktorům ESG a zavést vykazování ESG. Ačkoli se to může zdát pro menší společnosti složité a náročné, správný přístup k ESG jim pomůže zvýšit jejich dlouhodobou konkurenceschopnost.

Jak začít s reportingem ESG a jak by měly malé a střední podniky přistupovat k ESG?

  1. Vytvořte si strategii: Než začnete podávat zprávy o ESG, je důležité mít jasnou strategii, která definuje vaše cíle a závazky v oblasti ESG. Určete oblasti, v nichž můžete mít největší pozitivní dopad, a zahrňte je do svého obchodního plánu.
  2. Identifikujte relevantní faktory ESG: Každé odvětví a podnik má specifické faktory ESG, které mají větší dopad na jeho činnost a zúčastněné strany. Identifikujte tyto faktory a určete, které jsou pro vás nejrelevantnější. Mohou to být například emise CO2, spotřeba energie, řízení zdrojů, práva zaměstnanců nebo vztahy s komunitou.
  3. Získejte relevantní údaje: Pro správné vykazování ESG je třeba shromáždit a analyzovat relevantní údaje týkající se faktorů ESG ve vašem podnikání. Může se jednat o spotřebu energie, emise, odpady, průzkumy spokojenosti zaměstnanců atd. Je důležité mít spolehlivý systém pro sběr a zpracování těchto údajů.
  4. Vytvoření transparentních a spolehlivých procesů: Vykazování ESG vyžaduje transparentnost a spolehlivost. Vytvořte interní procesy pro sledování a řízení faktorů ESG ve vaší společnosti. Ujistěte se, že máte systém pro sběr dat, pravidelné kontroly a měřitelné cíle.
  5. Zapojení do dialogu se zainteresovanými stranami: komunikace a dialog se zainteresovanými stranami, jako jsou zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci a místní komunita, jsou důležité pro podávání zpráv o ESG. Získejte zpětnou vazbu a zapojte se do diskusí, abyste lépe porozuměli jejich očekáváním a obavám.
  6. Využívejte existující rámce a nástroje: Existuje několik zavedených rámců a nástrojů, které vám mohou pomoci s vykazováním ESG. Například GRI (Global Reporting Initiative) poskytuje standardy pro řízení a vykazování udržitelnosti. Dalším známým nástrojem je SASB (Sustainability Accounting Standards Board), který poskytuje doporučení pro konkrétní odvětví a jejich příslušné faktory ESG. Tyto rámce a nástroje mohou poskytnout vodítko a strukturu pro vaše vykazování.
  7. Zajistěte řádné řízení rizik: Vykazování ESG se týká také řízení rizik. Identifikujte potenciální rizika ESG pro vaše podnikání a zaveďte opatření k jejich zmírnění. Pokud například působíte ve výrobním odvětví, může být důležité zaměřit se na řízení environmentálních rizik, jako je znečištění vody nebo odpady.
  8. Monitorujte a vyhodnocujte svůj pokrok: podávání zpráv o ESG je dlouhodobý proces. V pravidelných intervalech sledujte a vyhodnocujte svůj pokrok. Zhodnoťte, co funguje dobře, a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit. Měřitelné cíle a ukazatele vám pomohou sledovat váš pokrok a udržet zaměření na faktory ESG.
  9. Informujte o svých výsledcích: Jakmile budete mít zprávy a hodnocení ESG, nezapomeňte o nich informovat své zainteresované strany. Zveřejněte je na svých webových stránkách, sdílejte je prostřednictvím zpravodajských a komunikačních kanálů. Zákazníci, investoři a další zúčastněné strany ocení transparentnost a informace o vašich iniciativách ESG.

Vykazování ESG je pro malé a střední podniky důležité, protože pomáhá budovat udržitelný úspěch a získávat důvěru zainteresovaných stran. Zavedení strategie ESG a správný přístup k faktorům ESG umožňuje společnostem identifikovat a řídit jejich dopady na životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení. Malé a střední podniky by měly mít jasné cíle, shromažďovat relevantní údaje, rozvíjet transparentní a spolehlivé procesy a vést dialog se zúčastněnými stranami.

Důležité je také využívat stávající rámce a nástroje, jako jsou GRI a SASB, které poskytují návod pro řízení udržitelnosti a podávání zpráv o ESG. Pro malé a střední podniky může být přínosná spolupráce s externími partnery a hledání finanční podpory.

Podávání zpráv o ESG není jen jednorázový úkol, ale kontinuální proces. Malé a střední podniky by měly mít závazek neustále zlepšovat své výsledky v oblasti ESG a být otevřené novým trendům a požadavkům. Komunikace se zákazníky a zaměstnanci, rozvoj komunikační strategie a ohleduplnost k místní komunitě jsou dalšími klíčovými prvky úspěšného ESG reportingu.

Vykazování ESG je nejen povinností, ale také příležitostí pro malé a střední podniky, jak dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti a přispět k lepšímu světu pro všechny.