Evropská směrnice CSRD – Nefinanční reporting

Směrnice o podnikové a sociální odpovědnosti (CSRD) je nový legislativní návrh Evropské unie, jehož cílem je zpřísnit požadavky na podávání zpráv o udržitelnosti a sociální odpovědnosti podniků působících v EU. Směrnice se snaží navázat na stávající rámec stanovený směrnicí o nefinančním výkaznictví (NFRD) a sladit jej s cíli evropské Zelené dohody a cíli udržitelného rozvoje OSN.

Velikost společnosti

CSRD navrhla Evropská komise v dubnu 2021 jako součást širší agendy udržitelnosti, jejímž cílem je nasměrovat Evropu na cestu k udržitelné budoucnosti. Navrhovaná směrnice bude od společností vyžadovat, aby podávaly zprávy o širší škále environmentálních a sociálních otázek a otázek správy a řízení. Bude se vztahovat na společnosti, které splňují alespoň dvě z následujících kritérií:

  • více než 250 zaměstnanců;

  • roční tržby vyšší než 40 milionů eur;

  • celková aktiva přesahující 20 milionů EUR.

Základní charakteristiky reportingu

Jedním z klíčových rysů CSRD je, že zavádí jednotný soubor standardů pro podávání zpráv o otázkách ESG. Tyto standardy vycházejí z doporučení Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD) a Rady pro standardy účetnictví udržitelného rozvoje (SASB). Standardy budou právně závazné pro společnosti, které spadají do oblasti působnosti směrnice. To usnadní porovnávání parametrů ESG mezi společnostmi a odvětvími a pomůže zajistit, aby společnosti byly odpovědné za své závazky v oblasti udržitelnosti.

CSRD zavádí nové požadavky na podávání zpráv pro společnosti, které zahrnují:

  • environmentální rizika, jako jsou rizika spojená se změnou klimatu, ztrátou biologické rozmanitosti, ochranou vodních zdrojů;
  • sociální rizika, jako je porušování lidských práv, bezpečnost práce, dodavatelský řetězec a další;
  • informace o řízení udržitelnosti podniku, jak představenstvo dohlíží na otázky udržitelnosti.

 

Mezi konkrétní požadavky patří povinnost stanovit a vykazovat cíle v oblasti ESG, pod čímž si lze představit velmi důležitý cíl v oblasti snižování emisí skleníkových plynů (CO2). Společnosti budou povinny každoročně podávat zprávy o nefinančních ukazatelích, o svých dlouhodobých cílech v oblasti ESG, o tom, jak je nakládáno s riziky ESG a jak se otázky udržitelnosti odrážejí v řízení společnosti.

CSRD zavádí některé nové požadavky na správu a řízení společností. Například vyžaduje, aby společnosti zřídily výbor pro udržitelnost na úrovni představenstva a aby jmenovaly odpovědného pracovníka pro udržitelnost, který bude zodpovědný za dohled nad aktivitami společnosti v této oblasti. Tyto požadavky mají zajistit, aby společnosti měly zavedeny struktury a procesy pro řízení rizik a příležitostí v oblasti udržitelnosti.

Závěr

CSRD bude mít významný dopad na podávání zpráv o udržitelnosti podniků a na širší agendu udržitelnosti v Evropě. Je klíčovou součástí úsilí EU o vytvoření udržitelné a odolné ekonomiky a očekává se, že pomůže prosazovat cíle Evropské zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN. Navrhovaná směrnice zavádí jednotný soubor standardů pro podávání zpráv o otázkách ESG a nové požadavky na správu a řízení společností.

Vzhledem k dlouhodobým cílům EU bude nefinanční výkaznictví nezbytnou součástí každodenního života společností. Aby si zachovaly konkurenceschopnost, budou se muset přizpůsobit novým pravidlům hry a začít sledovat a vykazovat nefinanční ukazatele a způsob nakládání s riziky spojenými se změnou klimatu.

Více informací o CSRD najdete na oficiálních stránkách EU:

https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en