V současné době se reporting ESG (Environmental, Social, and Governance) stal nedílnou součástí firemního světa. ESG označuje environmentální, sociální a správní faktory, které mají přímý vliv na výkonnost a udržitelnost společností. V tomto článku se zaměříme na podrobné vysvětlení ESG písmeno po písmenu a uvedeme praktické příklady, jak se tyto faktory uplatňují v praxi.

E – Environmentální faktory

Environmentální faktory se týkají vlivu podniků na životní prostředí. Patří mezi ně například emise skleníkových plynů, energetická účinnost, nakládání s odpady a hospodaření se zdroji. Vykazování ESG o environmentálních faktorech zahrnuje:

 • Emise: míra produkce skleníkových plynů (např. CO2, metanu) a opatření k jejich snížení. Příkladem může být společnost, která investuje do obnovitelných zdrojů energie a minimalizuje svou uhlíkovou stopu.

 • Odpady: nakládání s odpady, recyklace a minimalizace využívání zdrojů. Příkladem může být společnost, která zavádí systém recyklace a využívá obnovitelné materiály ke snížení množství odpadu.

 • Voda: Efektivní využívání vody a ochrana vodních zdrojů. Příkladem je podnik, který minimalizuje spotřebu vody ve výrobních procesech a podporuje její šetření.

 • Biodiverzita: Ochrana a podpora biodiverzity v podnikových činnostech. Příkladem je podnik, který investuje do projektů obnovy přírodních lokalit
  a podporuje ochranu ohrožených druhů.

S – Sociální faktory

Sociální faktory se zabývají vztahy podniku se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, komunitou a společností jako celkem. Mezi tyto faktory patří:

 • Lidská práva: Dodržování lidských práv ve všech oblastech činnosti podniku. Příkladem je společnost, která uplatňuje politiku rovnosti, nediskriminace a dodržování lidských práv vůči svým zaměstnancům a v rámci svých dodavatelských řetězců.

 • Pracovní podmínky: Například společnost, která investuje do bezpečnostních opatření a programů zaměřených na zdraví a pohodu zaměstnanců.

 • Diverzita a inkluze: Podpora diverzity a inkluze v rámci společnosti a vytváření inkluzivního pracovního prostředí. Příkladem může být společnost, která zavádí zásady na podporu rovných příležitostí a aktivně zapojuje různorodé zaměstnance.

 • Zdraví a bezpečnost: Zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců ve všech oblastech podnikání. Příkladem je společnost, která provádí pravidelná školení, poskytuje ochranné pomůcky a zavádí bezpečnostní opatření.

 • Zapojení do komunity: Podpora místní komunity a aktivní zapojení do sociálních iniciativ. Příkladem je podnik, který investuje do místních projektů, spolupracuje s místními neziskovými organizacemi a přispívá k rozvoji komunity.

G – Faktory řízení (Governance)

aktory správy a řízení se týkají řízení a správy podniku. Zahrnují následující oblasti:

 • Etické řízení: zakotvení etických norem a hodnot v podnikové kultuře a řízení. Příkladem je společnost, která má etický kodex, řeší střety zájmů a zajišťuje transparentní a etické rozhodování.

 • Dodržování právních předpisů: Zajištění toho, aby podnik dodržoval všechny platné zákony a předpisy. Příkladem je společnost, která řádně eviduje a monitoruje dodržování právních předpisů a nařízení.

  Transparentnost a odpovědnost: Zajištění transparentnosti rozhodovacích procesů a odpovědnosti vůči všem zúčastněným stranám. Příkladem je společnost, která poskytuje veřejně dostupné informace o svých obchodních operacích a podává zprávy o své výkonnosti v oblasti ESG.

 • Řízení rizik: Zavedení systému řízení rizik a identifikace potenciálních rizik spojených s faktory ESG. Příkladem je firma, která provádí pravidelnou analýzu rizik, vypracovává plány řízení rizik a sleduje jejich realizaci.

 • Akcionáři a zúčastněné strany: Zajištění rovného zacházení s akcionáři a respektování zájmů zúčastněných stran. Příkladem je firma, která vede aktivní dialog se svými akcionáři a zainteresovanými stranami a při rozhodování zohledňuje jejich názory a obavy.

 

Praktické příklady ESG reportingu:

 1. Apple: Společnost Apple je známá svou angažovaností v oblasti životního prostředí. Její zprávy ESG se zaměřují na snižování emisí skleníkových plynů, využívání obnovitelné energie ve výrobních závodech a recyklaci elektronických zařízení. Zohledňuje také sociální faktory, jako je zdraví a bezpečnost zaměstnanců a lidská práva v dodavatelském řetězci.
 2. Unilever: Společnost Unilever je známá svým zaměřením na sociální faktory. Její zprávy ESG zahrnují opatření na zlepšení pracovních podmínek, podporu rozmanitosti a inkluze a boj proti chudobě a hladu prostřednictvím programů sociálního začleňování a udržitelnosti.
 3. Microsoft: Společnost Microsoft se zaměřuje na správu a řízení a transparentnost. Jejich zprávy ESG se zabývají etickým řízením, dodržováním právních předpisů a transparentním vykazováním finančních výsledků a cílů ESG. Kromě toho se také zapojuje do projektů na zlepšení přístupu komunit ke vzdělání a technologiím.
 4. Patagonia: Patagonia je příkladem společnosti, která se zaměřuje na environmentální faktory a zachování biologické rozmanitosti. Její zprávy ESG se zabývají snižováním uhlíkové stopy, používáním obnovitelných materiálů ve výrobcích a podporou projektů na ochranu divoké přírody a zachování přírodních stanovišť.

 

Tyto příklady ilustrují, jak různé společnosti uplatňují faktory ESG ve svých obchodních operacích a zprávách. Každá firma si vybírá konkrétní oblasti ESG, na které se zaměří, v závislosti na svém odvětví, cílech a hodnotách.