Strategie ESG pomáhá podnikům přilákat investory, budovat loajalitu zákazníků, zlepšovat finanční výkonnost, udržovat provoz a získávat konkurenční výhody. Nejen investoři, ale i podniky se stále více zaměřují na ESG. Kromě tlaku investorů, odběratelů a zákazníků se katalyzátorem těchto změn stala pandemie COVID-19, obavy z klimatických změn, rostoucí počet kybernetických incidentů, problémy globálního dodavatelského řetězce, ekonomické rozdíly a hnutí za sociální spravedlnost.

Co je to strategie ESG?

Strategie ESG je celopodnikový přístup, který řídí environmentální, sociální a správní postupy společnosti s cílem zvýšit udržitelnost podnikání. V současné době více než kdy jindy platí, že úspěch a růst společnosti jsou přímo spojeny se silnou strategií ESG, která zahrnuje podnikání, jež přináší dlouhodobou hodnotu, aniž by mělo negativní dopad na životní prostředí nebo společnost – nebo tyto dopady alespoň minimalizuje.

Dobrá strategie ESG zahrnuje celou řadu faktorů udržitelnosti – například snahu společnosti snížit uhlíkovou stopu, být šetrnější k životnímu prostředí, podporovat rozmanitost nebo zavádět programy na ochranu zdraví zaměstnanců. Zaměřuje se také na iniciativy, které jsou pro podnik nejdůležitější a pro podnik nejdůležitější a nejsnáze realizovatelné. Taková strategie ESG otevírá cestu k získání důvěry investorů, loajality zákazníků, snížení provozních nákladů a zlepšení správy aktiv a finanční výkonnosti.

Výhody strategie ESG

Využití rámce ESG může přinést hmatatelné výhody jak společnostem, tak investorům. Firmám otevírá přístup k většímu množství kapitálu a podporuje silnější identitu značky, zatímco investoři mohou díky investicím spojeným se značkou zaměřenou na ESG prokázat svou hodnotu a často dosáhnout výnosů srovnatelných nebo lepších než u tradičních přístupů.

 1. Udržení konkurenceschopnosti

  Společnosti, které vyvinuly strategii ESG, často získávají konkurenční výhodu oproti obchodním rivalům. Například průzkum z roku 2022, který provedla společnost GreenPrint na vzorku 1062 obyvatel USA, zjistil, že 66 % respondentů by bylo ochotno utratit více peněz za nákup ekologicky šetrných výrobků. Podobně 70 % ze 400 IT profesionálů dotazovaných v roce 2022 divizí Enterprise Strategy Group společnosti TechTarget uvedlo, že jejich společnost by byla ochotna zaplatit více než 5% příplatek za IT produkty od dodavatelů, kteří se zavázali k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

  Různé ukazatele ESG, které firmy sledují, jsou důležité také pro spotřebitele, zaměstnance, věřitele a regulační orgány. Vedoucí představitelé společností, kteří se snaží zlepšovat pracovní podmínky, podporovat rozmanitost, přispívat komunitě a vyjadřovat se k socioekonomickým otázkám, hrají významnou roli při posilování značky společnosti.

 1. Přilákaní investorů

  Zahrnutí ESG informací do zpráv o výsledcích nebo do samostatných oznámení je mezi společnostmi trendem. Investoři a věřitelé se stále více zajímají o organizace, které investují do ESG a využívají zprávy o udržitelnosti k osvětlení svého úsilí v této oblasti. Studie společnosti Gallup zveřejněná v roce 2022 zjistila, že 48 % investorů se zajímá o fondy udržitelnosti, zatímco průzkum společnosti Dow Jones provedený na vzorku 200 investičních profesionálů, který byl rovněž proveden v roce 2022, předpokládá, že investice do ESG se v příštích třech letech více než zdvojnásobí. Obavy veřejnosti vyvolané pandemiemi, změnou klimatu a zneužíváním přírodních zdrojů vedou investory ke změně názorů na udržitelné společnosti a k vyřazení těch se zastaralými postupy. Poskytnutím komplexního přehledu o svých postupech mohou společnosti zapojené do iniciativ ESG ovlivnit investiční rozhodnutí a umožnit investorům vybrat si společnost, která nabízí udržitelnou budoucnost s nízkým rizikovým profilem.

 1. Zlepšení finanční výkonnosti

  ESG nejen zvyšuje atraktivitu podniku pro investory, ale může také zlepšit celkovou finanční výkonnost podniku. I drobné úsilí o udržitelnost – jako je například přechod na bezpapírový systém, recyklace nebo energeticky úsporná modernizace – může zlepšit finanční situaci a ziskovost podniku.
  Aby mohly společnosti držet krok s programy ESG, musí sledovat klíčové ukazatele – například spotřebu energie, využívání surovin a nakládání s odpady. Ty mohou v konečném důsledku vést ke snížení nákladů. Společnosti, které dodržují předpisy související s ESG, mají také menší riziko pokut, sankcí a dalších obchodních rizik, což pozitivně ovlivňuje jejich finanční situaci.
  Například společnost Nestlé, která působí v potravinářském a nápojovém průmyslu, v roce 2020 oznámila, že do roku 2025 investuje až 2,1 miliardy dolarů do přechodu z tradičních plastů na recyklované potravinářské plasty. Očekává se, že tento přechod pomůže společnosti Nestlé snížit uhlíkovou stopu a snížit náklady na dodržování předpisů – zejména v regionech, kde platí přísnější zákony proti používání plastových obalů.

 2. Budování loajality zákazníků

  V průzkumu společnosti Accenture z roku 2021, kterého se zúčastnilo více než 25 000 spotřebitelů ve 22 zemích, 50 % respondentů uvedlo, že v důsledku pandemie COVID-19 změnili své priority při nákupu produktů. Tito spotřebitelé jsou ochotni zaplatit více za značky, které jsou v souladu s jejich hodnotami, a jsou loajálnější k organizacím, které jednají s lidmi spravedlivě.
  Dnešní sociálně odpovědní spotřebitelé chtějí vědět, co společnosti, které podporují, dělají pro vyšší dobro. Společnosti, které dodržují zásady ESG, mohou přilákat a udržet si více zákazníků, pokud budou transparentní a budou své úsilí v oblasti ESG efektivně komunikovat se zákazníky.

 1. Udržitelnost provozu společnosti

  Společnosti, které investují do ESG, se mohou udržet a přizpůsobit neustále se měnícímu prostředí. Podniky, které správně začleňují principy ESG do svých hlavních činností, jsou schopny lépe identifikovat příležitosti k úspoře nákladů a mají nižší spotřebu energie, méně plýtvají zdroji.
  Ačkoli je v současné době vykazování ESG podle nejnovější směrnice EU CSRD povinné pouze pro veřejně obchodované společnosti a společnosti s více než 250 zaměstnanci a obratem nad 40 milionů EUR, je více než jisté, že se pomalu začne vyžadovat i od malých a středních podniků.
  Je to proto, že tyto firmy jsou součástí dodavatelského řetězce větších firem, které od nich budou tyto údaje vyžadovat. Firmy, které nyní přehlížejí ESG, mohou v budoucnu čelit právním a regulačním problémům a problémům s pověstí a dodržováním předpisů.

Je ESG pro podniky všech velikostí?

Malé a střední podniky (MSP) si někdy myslí, že překážkou pro věnování pozornosti ESG může být nedostatek zdrojů a že se jejich úsilí v oblasti ESG nevyplatí. Investice do ESG – i v menším měřítku – však mají v konečném důsledku pozitivní dopad na podnikání.

Zatímco větší organizace mohou mít dodatečné zdroje na stanovení politik ESG nebo vytvoření partnerství na vysoké úrovni v oblasti udržitelnosti, malé a střední podniky mohou přilákat sociálně odpovědné investory, aniž by musely procházet byrokracií a administrativními překážkami, kterým čelí větší organizace. Menší společnosti jsou často blíže svým zákazníkům a mají dostatek příležitostí sdílet své příběhy ESG a cestu udržitelnosti, kterou procházejí.