Jak začít s ESG reportingem

Udržitelnost je dnes klíčovým faktorem pro růst a dlouhodobý úspěch podniků. Současně se zvyšuje tlak na podniky, aby převzaly odpovědnost za své výsledky v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení. Za účelem identifikace a měření těchto faktorů vstupuje na scénu ESG (Environmental, Social, and Governance) reporting. V tomto článku se zaměříme na vysvětlení pojmu ESG a poskytneme návod pro malé a střední podniky, jak k němu přistupovat.

Malé a střední podniky by také měly věnovat pozornost faktorům ESG a zavést vykazování ESG. Ačkoli se to může zdát pro menší společnosti složité a náročné, správný přístup k ESG jim pomůže zvýšit jejich dlouhodobou konkurenceschopnost.

Jak začít s reportingem ESG a jak by měly malé a střední podniky přistupovat k ESG?

  1. Vytvořte si strategii: Než začnete podávat zprávy o ESG, je důležité mít jasnou strategii, která definuje vaše cíle a závazky v oblasti ESG. Určete oblasti, v nichž můžete mít největší pozitivní dopad, a zahrňte je do svého obchodního plánu.
  2. Identifikujte relevantní faktory ESG: Každé odvětví a podnik má specifické faktory ESG, které mají větší dopad na jeho činnost a zúčastněné strany. Identifikujte tyto faktory a určete, které jsou pro vás nejrelevantnější. Mohou to být například emise CO2, spotřeba energie, řízení zdrojů, práva zaměstnanců nebo vztahy s komunitou.
  3. Získejte relevantní údaje: Pro správné vykazování ESG je třeba shromáždit a analyzovat relevantní údaje týkající se faktorů ESG ve vašem podnikání. Může se jednat o spotřebu energie, emise, odpady, průzkumy spokojenosti zaměstnanců atd. Je důležité mít spolehlivý systém pro sběr a zpracování těchto údajů.
  4. Vytvoření transparentních a spolehlivých procesů: Vykazování ESG vyžaduje transparentnost a spolehlivost. Vytvořte interní procesy pro sledování a řízení faktorů ESG ve vaší společnosti. Ujistěte se, že máte systém pro sběr dat, pravidelné kontroly a měřitelné cíle.
  5. Zapojení do dialogu se zainteresovanými stranami: komunikace a dialog se zainteresovanými stranami, jako jsou zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci a místní komunita, jsou důležité pro podávání zpráv o ESG. Získejte zpětnou vazbu a zapojte se do diskusí, abyste lépe porozuměli jejich očekáváním a obavám.
  6. Využívejte existující rámce a nástroje: Existuje několik zavedených rámců a nástrojů, které vám mohou pomoci s vykazováním ESG. Například GRI (Global Reporting Initiative) poskytuje standardy pro řízení a vykazování udržitelnosti. Dalším známým nástrojem je SASB (Sustainability Accounting Standards Board), který poskytuje doporučení pro konkrétní odvětví a jejich příslušné faktory ESG. Tyto rámce a nástroje mohou poskytnout vodítko a strukturu pro vaše vykazování.
  7. Zajistěte řádné řízení rizik: Vykazování ESG se týká také řízení rizik. Identifikujte potenciální rizika ESG pro vaše podnikání a zaveďte opatření k jejich zmírnění. Pokud například působíte ve výrobním odvětví, může být důležité zaměřit se na řízení environmentálních rizik, jako je znečištění vody nebo odpady.
  8. Monitorujte a vyhodnocujte svůj pokrok: podávání zpráv o ESG je dlouhodobý proces. V pravidelných intervalech sledujte a vyhodnocujte svůj pokrok. Zhodnoťte, co funguje dobře, a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit. Měřitelné cíle a ukazatele vám pomohou sledovat váš pokrok a udržet zaměření na faktory ESG.
  9. Informujte o svých výsledcích: Jakmile budete mít zprávy a hodnocení ESG, nezapomeňte o nich informovat své zainteresované strany. Zveřejněte je na svých webových stránkách, sdílejte je prostřednictvím zpravodajských a komunikačních kanálů. Zákazníci, investoři a další zúčastněné strany ocení transparentnost a informace o vašich iniciativách ESG.

Vykazování ESG je pro malé a střední podniky důležité, protože pomáhá budovat udržitelný úspěch a získávat důvěru zainteresovaných stran. Zavedení strategie ESG a správný přístup k faktorům ESG umožňuje společnostem identifikovat a řídit jejich dopady na životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení. Malé a střední podniky by měly mít jasné cíle, shromažďovat relevantní údaje, rozvíjet transparentní a spolehlivé procesy a vést dialog se zúčastněnými stranami.

Důležité je také využívat stávající rámce a nástroje, jako jsou GRI a SASB, které poskytují návod pro řízení udržitelnosti a podávání zpráv o ESG. Pro malé a střední podniky může být přínosná spolupráce s externími partnery a hledání finanční podpory.

Podávání zpráv o ESG není jen jednorázový úkol, ale kontinuální proces. Malé a střední podniky by měly mít závazek neustále zlepšovat své výsledky v oblasti ESG a být otevřené novým trendům a požadavkům. Komunikace se zákazníky a zaměstnanci, rozvoj komunikační strategie a ohleduplnost k místní komunitě jsou dalšími klíčovými prvky úspěšného ESG reportingu.

Vykazování ESG je nejen povinností, ale také příležitostí pro malé a střední podniky, jak dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti a přispět k lepšímu světu pro všechny.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

About Us

Luckily friends do ashamed to do suppose. Tried meant mr smile so. Exquisite behaviour as to middleton perfectly. Chicken no wishing waiting am. Say concerns dwelling graceful.

Services

Most Recent Posts

Company Info

She wholly fat who window extent either formal. Removing welcomed.

Začnite s ESG reportingem

Objednejte si u nás schůzku a my vám představíme náš produkt.

info@sustainly.tech

+421 902 402 292