ESG reporting

V současné době se reporting ESG (Environmental, Social, and Governance) stal nedílnou součástí firemního světa. ESG označuje environmentální, sociální a správní faktory, které mají přímý vliv na výkonnost a udržitelnost společností. V tomto článku se zaměříme na podrobné vysvětlení ESG písmeno po písmenu a uvedeme praktické příklady, jak se tyto faktory uplatňují v praxi.

E – Environmentální faktory

Environmentální faktory se týkají vlivu podniků na životní prostředí. Patří mezi ně například emise skleníkových plynů, energetická účinnost, nakládání s odpady a hospodaření se zdroji. Vykazování ESG o environmentálních faktorech zahrnuje:

Emise: míra produkce skleníkových plynů (např. CO2, metanu) a opatření k jejich snížení. Příkladem může být společnost, která investuje do obnovitelných zdrojů energie a minimalizuje svou uhlíkovou stopu.

Odpady: nakládání s odpady, recyklace a minimalizace využívání zdrojů. Příkladem může být společnost, která zavádí systém recyklace a využívá obnovitelné materiály ke snížení množství odpadu.

Voda: Efektivní využívání vody a ochrana vodních zdrojů. Příkladem je podnik, který minimalizuje spotřebu vody ve výrobních procesech a podporuje její šetření.

Biodiverzita: Ochrana a podpora biodiverzity v podnikových činnostech. Příkladem je podnik, který investuje do projektů obnovy přírodních lokalit a podporuje ochranu ohrožených druhů.

S – Sociální faktory

Sociální faktory se zabývají vztahy podniku se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, komunitou a společností jako celkem. Mezi tyto faktory patří:

Lidská práva: Dodržování lidských práv ve všech oblastech činnosti podniku. Příkladem je společnost, která uplatňuje politiku rovnosti, nediskriminace a dodržování lidských práv vůči svým zaměstnancům a v rámci svých dodavatelských řetězců.

Pracovní podmínky. Například společnost, která investuje do bezpečnostních opatření a programů zaměřených na zdraví a pohodu zaměstnanců.

Diverzita a inkluze: Podpora diverzity a inkluze v rámci společnosti a vytváření inkluzivního pracovního prostředí. Příkladem může být společnost, která zavádí zásady na podporu rovných příležitostí a aktivně zapojuje různorodé zaměstnance.

Zdraví a bezpečnost: Zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců ve všech oblastech podnikání. Příkladem je společnost, která provádí pravidelná školení, poskytuje ochranné pomůcky a zavádí bezpečnostní opatření.

Zapojení do komunity: Podpora místní komunity a aktivní zapojení do sociálních iniciativ. Příkladem je podnik, který investuje do místních projektů, spolupracuje s místními neziskovými organizacemi a přispívá k rozvoji komunity.

G – Faktory řízení

Faktory správy a řízení se týkají řízení a správy podniku. Zahrnují následující oblasti:

Etické řízení: zakotvení etických norem a hodnot v podnikové kultuře a řízení. Příkladem je společnost, která má etický kodex, řeší střety zájmů a zajišťuje transparentní a etické rozhodování.

Dodržování právních předpisů: Zajištění toho, aby podnik dodržoval všechny platné zákony a předpisy. Příkladem je společnost, která řádně eviduje a monitoruje dodržování právních předpisů a nařízení.

Transparentnost a odpovědnost: Zajištění transparentnosti rozhodovacích procesů a odpovědnosti vůči všem zúčastněným stranám. Příkladem je společnost, která poskytuje veřejně dostupné informace o svých obchodních operacích a podává zprávy o své výkonnosti v oblasti ESG.

Řízení rizik: Zavedení systému řízení rizik a identifikace potenciálních rizik spojených s faktory ESG. Příkladem je firma, která provádí pravidelnou analýzu rizik, vypracovává plány řízení rizik a sleduje jejich realizaci.

Akcionáři a zúčastněné strany: Zajištění rovného zacházení s akcionáři a respektování zájmů zúčastněných stran. Příkladem je firma, která vede aktivní dialog se svými akcionáři a zainteresovanými stranami a při rozhodování zohledňuje jejich názory a obavy.

 

Praktické příklady vykazování ESG:

  1. Apple: Společnost Apple je známá svou angažovaností v oblasti životního prostředí. Její zprávy ESG se zaměřují na snižování emisí skleníkových plynů, využívání obnovitelné energie ve výrobních závodech a recyklaci elektronických zařízení. Zohledňuje také sociální faktory, jako je zdraví a bezpečnost zaměstnanců a lidská práva v dodavatelském řetězci.
  2. Unilever: Společnost Unilever je známá svým zaměřením na sociální faktory. Její zprávy ESG zahrnují opatření na zlepšení pracovních podmínek, podporu rozmanitosti a inkluze a boj proti chudobě a hladu prostřednictvím programů sociálního začleňování a udržitelnosti.
  3. Microsoft: Společnost Microsoft se zaměřuje na správu a řízení a transparentnost. Jejich zprávy ESG se zabývají etickým řízením, dodržováním právních předpisů a transparentním vykazováním finančních výsledků a cílů ESG. Kromě toho se také zapojuje do projektů na zlepšení přístupu komunit ke vzdělání a technologiím.
  4. Patagonia: Patagonia je příkladem společnosti, která se zaměřuje na environmentální faktory a zachování biologické rozmanitosti. Její zprávy ESG se zabývají snižováním uhlíkové stopy, používáním obnovitelných materiálů ve výrobcích a podporou projektů na ochranu divoké přírody a zachování přírodních stanovišť.

Tyto příklady ilustrují, jak různé společnosti uplatňují faktory ESG ve svých obchodních operacích a zprávách. Každá firma si vybírá konkrétní oblasti ESG, na které se zaměří, v závislosti na svém odvětví, cílech a hodnotách.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

About Us

Luckily friends do ashamed to do suppose. Tried meant mr smile so. Exquisite behaviour as to middleton perfectly. Chicken no wishing waiting am. Say concerns dwelling graceful.

Services

Most Recent Posts

Company Info

She wholly fat who window extent either formal. Removing welcomed.

Začnite s ESG reportingem

Objednejte si u nás schůzku a my vám představíme náš produkt.

info@sustainly.tech

+421 902 402 292