Evropská směrnice CSRD – Nefinanční reporting

Směrnice o sociální odpovědnosti podniků (CSRD) je nový legislativní návrh Evropské unie, jehož cílem je zpřísnit požadavky na podávání zpráv o udržitelnosti a sociální odpovědnosti podniků působících v EU. Směrnice se snaží navázat na stávající rámec stanovený směrnicí o nefinančním výkaznictví (NFRD) a sladit jej s cíli evropské Zelené dohody a cíli udržitelného rozvoje OSN.

Velikost společnosti

CSRD navrhla Evropská komise v dubnu 2021 jako součást širší agendy udržitelnosti, jejímž cílem je nasměrovat Evropu na cestu k udržitelné budoucnosti. Navrhovaná směrnice bude od společností vyžadovat, aby podávaly zprávy o širší škále environmentálních a sociálních otázek a otázek správy a řízení. Bude se vztahovat na společnosti, které splňují alespoň dvě z následujících kritérií:

– více než 250 zaměstnanců

– Roční tržby vyšší než 40 milionů eur

– Celková aktiva přesahující 20 milionů EUR

Základní charakteristiky výkaznictví

Jedním z klíčových rysů CSRD je, že zavádí jednotný soubor standardů pro podávání zpráv o otázkách ESG. Tyto standardy vycházejí z doporučení Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD) a Rady pro standardy účetnictví udržitelného rozvoje (SASB). Standardy budou právně závazné pro společnosti, které spadají do oblasti působnosti směrnice. To usnadní porovnávání parametrů ESG mezi společnostmi a odvětvími a pomůže zajistit, aby společnosti byly odpovědné za své závazky v oblasti udržitelnosti.

CSRD zavádí nové požadavky na podávání zpráv pro společnosti, které zahrnují:

environmentální rizika, jako jsou rizika spojená se změnou klimatu, ztrátou biologické rozmanitosti, ochranou vodních zdrojů.

sociální rizika, jako je porušování lidských práv, bezpečnost práce, dodavatelský řetězec a další.

informace o řízení udržitelnosti podniku, jak představenstvo dohlíží na otázky udržitelnosti.

Mezi konkrétní požadavky patří povinnost stanovit a vykazovat cíle v oblasti ESG, pod čímž si lze představit velmi důležitý cíl v oblasti snižování emisí skleníkových plynů (CO2). Společnosti budou povinny každoročně podávat zprávy o nefinančních ukazatelích, o svých dlouhodobých cílech v oblasti ESG, o tom, jak je nakládáno s riziky ESG a jak se otázky udržitelnosti odrážejí v řízení společnosti.

CSRD zavádí některé nové požadavky na správu a řízení společností. Například vyžaduje, aby společnosti zřídily výbor pro udržitelnost na úrovni představenstva a aby jmenovaly odpovědného pracovníka pro udržitelnost, který bude zodpovědný za dohled nad aktivitami společnosti v této oblasti. Tyto požadavky mají zajistit, aby společnosti měly zavedeny struktury a procesy pro řízení rizik a příležitostí v oblasti udržitelnosti.

Závěr

CSRD bude mít významný dopad na podávání zpráv o udržitelnosti podniků a na širší agendu udržitelnosti v Evropě. Je klíčovou součástí úsilí EU o vytvoření udržitelné a odolné ekonomiky a očekává se, že pomůže prosazovat cíle Evropské zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN. Navrhovaná směrnice zavádí jednotný soubor standardů pro podávání zpráv o otázkách ESG a nové požadavky na správu a řízení společností.

Vzhledem k dlouhodobým cílům EU bude nefinanční výkaznictví nezbytnou součástí každodenního života společností. Aby si zachovaly konkurenceschopnost, budou se muset přizpůsobit novým pravidlům hry a začít sledovat a vykazovat nefinanční ukazatele a způsob nakládání s riziky spojenými se změnou klimatu.

Více informací o CSRD najdete na oficiálních stránkách EU:

https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

About Us

Luckily friends do ashamed to do suppose. Tried meant mr smile so. Exquisite behaviour as to middleton perfectly. Chicken no wishing waiting am. Say concerns dwelling graceful.

Services

Most Recent Posts

Company Info

She wholly fat who window extent either formal. Removing welcomed.

Začnite s ESG reportingem

Objednejte si u nás schůzku a my vám představíme náš produkt.

info@sustainly.tech

+421 902 402 292