5 výhod ESG pro podniky

Strategie ESG pomáhá podnikům přilákat investory, budovat loajalitu zákazníků, zlepšovat finanční výkonnost, udržovat provoz a získávat konkurenční výhody. Nejen investoři, ale i podniky se stále více zaměřují na ESG. Kromě tlaku investorů, odběratelů a zákazníků se katalyzátorem těchto změn stala pandemie COVID-19, obavy z klimatických změn, rostoucí počet kybernetických incidentů, problémy globálního dodavatelského řetězce, ekonomické rozdíly a hnutí za sociální spravedlnost.

Co je to strategie ESG?

Strategie ESG je celopodnikový přístup, který řídí environmentální, sociální a správní postupy společnosti s cílem zvýšit udržitelnost podnikání. V současné době více než kdy jindy platí, že úspěch a růst společnosti jsou přímo spojeny se silnou strategií ESG, která zahrnuje podnikání, jež přináší dlouhodobou hodnotu, aniž by mělo negativní dopad na životní prostředí nebo společnost – nebo tyto dopady alespoň minimalizuje.

Dobrá strategie ESG zahrnuje celou řadu faktorů udržitelnosti – například snahu společnosti snížit uhlíkovou stopu, být šetrnější k životnímu prostředí, podporovat rozmanitost nebo zavádět programy na ochranu zdraví zaměstnanců. Zaměřuje se také na iniciativy, které jsou pro podnik nejdůležitější a pro podnik nejdůležitější a nejsnáze realizovatelné. Taková strategie ESG otevírá cestu k získání důvěry investorů, loajality zákazníků, snížení provozních nákladů a zlepšení správy aktiv a finanční výkonnosti.

Výhody strategie ESG

Využití rámce ESG může přinést hmatatelné výhody jak společnostem, tak investorům. Firmám otevírá přístup k většímu množství kapitálu a podporuje silnější identitu značky, zatímco investoři mohou díky investicím spojeným se značkou zaměřenou na ESG prokázat svou hodnotu a často dosáhnout výnosů srovnatelných nebo lepších než u tradičních přístupů.

1. Udržení konkurenceschopnosti
Společnosti, které vyvinuly strategii ESG, často získávají konkurenční výhodu oproti obchodním rivalům. Například průzkum z roku 2022, který provedla společnost GreenPrint na vzorku 1062 obyvatel USA, zjistil, že 66 % respondentů by bylo ochotno utratit více peněz za nákup ekologicky šetrných výrobků. Podobně 70 % ze 400 IT profesionálů dotazovaných v roce 2022 divizí Enterprise Strategy Group společnosti TechTarget uvedlo, že jejich společnost by byla ochotna zaplatit více než 5% příplatek za IT produkty od dodavatelů, kteří se zavázali k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Různé ukazatele ESG, které firmy sledují, jsou důležité také pro spotřebitele, zaměstnance, věřitele a regulační orgány. Vedoucí představitelé společností, kteří se snaží zlepšovat pracovní podmínky, podporovat rozmanitost, přispívat komunitě a vyjadřovat se k socioekonomickým otázkám, hrají významnou roli při posilování značky společnosti.

2. Přilákání investorů
Zahrnutí zpráv o ESG do zpráv o výsledcích nebo do samostatných oznámení je mezi společnostmi trendem. Investoři a věřitelé se stále více zajímají o organizace, které investují do ESG a využívají zprávy o udržitelnosti k osvětlení svého úsilí v této oblasti. Studie společnosti Gallup zveřejněná v roce 2022 zjistila, že 48 % investorů se zajímá o fondy udržitelnosti, zatímco průzkum společnosti Dow Jones provedený na vzorku 200 investičních profesionálů, který byl rovněž proveden v roce 2022, předpokládá, že investice do ESG se v příštích třech letech více než zdvojnásobí. Obavy veřejnosti vyvolané pandemiemi, změnou klimatu a zneužíváním přírodních zdrojů vedou investory ke změně názorů na udržitelné společnosti a k vyřazení těch se zastaralými postupy. Poskytnutím komplexního přehledu o svých postupech mohou společnosti zapojené do iniciativ ESG ovlivnit investiční rozhodnutí a umožnit investorům vybrat si společnost, která nabízí udržitelnou budoucnost s nízkým rizikovým profilem.

3. Zlepšení finanční výkonnosti
ESG nejen zvyšuje atraktivitu podniku pro investory, ale může také zlepšit celkovou finanční výkonnost podniku. I drobné úsilí o udržitelnost – jako je například přechod na bezpapírový systém, recyklace nebo energeticky úsporná modernizace – může zlepšit finanční situaci a ziskovost podniku.
Aby mohly společnosti držet krok s programy ESG, musí sledovat klíčové ukazatele – například spotřebu energie, využívání surovin a nakládání s odpady. Ty mohou v konečném důsledku vést ke snížení nákladů. Společnosti, které dodržují předpisy související s ESG, mají také menší riziko pokut, sankcí a dalších obchodních rizik, což pozitivně ovlivňuje jejich finanční situaci.
Například společnost Nestlé, která působí v potravinářském a nápojovém průmyslu, v roce 2020 oznámila, že do roku 2025 investuje až 2,1 miliardy dolarů do přechodu z tradičních plastů na recyklované potravinářské plasty. Očekává se, že tento přechod pomůže společnosti Nestlé snížit uhlíkovou stopu a snížit náklady na dodržování předpisů – zejména v regionech, kde platí přísnější zákony proti používání plastových obalů.

4. Budování loajality zákazníků
V průzkumu společnosti Accenture z roku 2021, kterého se zúčastnilo více než 25 000 spotřebitelů ve 22 zemích, 50 % respondentů uvedlo, že v důsledku pandemie COVID-19 změnili své priority při nákupu produktů. Tito spotřebitelé jsou ochotni zaplatit více za značky, které jsou v souladu s jejich hodnotami, a jsou loajálnější k organizacím, které jednají s lidmi spravedlivě.
Dnešní sociálně odpovědní spotřebitelé chtějí vědět, co společnosti, které podporují, dělají pro vyšší dobro. Společnosti, které dodržují zásady ESG, mohou přilákat a udržet si více zákazníků, pokud budou transparentní a budou své úsilí v oblasti ESG efektivně komunikovat se zákazníky.

5. Udržitelnost provozu společnosti
Společnosti, které investují do ESG, se mohou udržet a přizpůsobit neustále se měnícímu prostředí. Podniky, které správně začleňují principy ESG do svých hlavních činností, jsou schopny lépe identifikovat příležitosti k úspoře nákladů a mají nižší spotřebu energie, méně plýtvají zdroji.
Ačkoli je v současné době vykazování ESG podle nejnovější směrnice EU CSRD povinné pouze pro veřejně obchodované společnosti a společnosti s více než 250 zaměstnanci a obratem nad 40 milionů EUR, je více než jisté, že se pomalu začne vyžadovat i od malých a středních podniků.
Je to proto, že tyto firmy jsou součástí dodavatelského řetězce větších firem, které od nich budou tyto údaje vyžadovat. Firmy, které nyní přehlížejí ESG, mohou v budoucnu čelit právním a regulačním problémům a problémům s pověstí a dodržováním předpisů.

Je ESG pro podniky všech velikostí?

Malé a střední podniky (MSP) si někdy myslí, že překážkou pro věnování pozornosti ESG může být nedostatek zdrojů a že se jejich úsilí v oblasti ESG nevyplatí. Investice do ESG – i v menším měřítku – však mají v konečném důsledku pozitivní dopad na podnikání.

Zatímco větší organizace mohou mít dodatečné zdroje na stanovení politik ESG nebo vytvoření partnerství na vysoké úrovni v oblasti udržitelnosti, malé a střední podniky mohou přilákat sociálně odpovědné investory, aniž by musely procházet byrokracií a administrativními překážkami, kterým čelí větší organizace. Menší společnosti jsou často blíže svým zákazníkům a mají dostatek příležitostí sdílet své příběhy ESG a cestu udržitelnosti, kterou procházejí.

About Us

Luckily friends do ashamed to do suppose. Tried meant mr smile so. Exquisite behaviour as to middleton perfectly. Chicken no wishing waiting am. Say concerns dwelling graceful.

Services

Most Recent Posts

Company Info

She wholly fat who window extent either formal. Removing welcomed.

Začnite s ESG reportingem

Objednejte si u nás schůzku a my vám představíme náš produkt.

info@sustainly.tech

+421 902 402 292