Európska smernica CSRD – nefinančný reporting

Tento článok poskytuje analýzu dotácií ponúkaných americkým spoločnostiam podľa zákona o znižovaní inflácie (IRA) a jeho potenciálnych medzinárodných dôsledkov, najmä pokiaľ ide o vzťahy s Európou.

Cieľom zákona o znižovaní inflácie, ktorý podpísal prezident Joe Biden, je stimulovať americkú ekonomiku investovaním do čistej energie a infraštruktúry
a zároveň bojovať proti klimatickým zmenám. Významným aspektom IRA je poskytovanie značných dotácií a daňových stimulov americkým spoločnostiam zapojeným do výroby obnoviteľnej energie a elektrických vozidiel (EV).

Kľúčové dotácie poskytované IRA:

 1. Daňové úľavy na elektrické vozidlá:
  IRA ponúka spotrebiteľom, ktorí si kupujú elektrické vozidlá, daňové úľavy až do výšky 7 500 USD. Tento stimul je navrhnutý tak, aby podporil domáci trh s EV a povzbudil spotrebiteľov, aby prešli z automobilov poháňaných benzínom na elektrické.
  Aby sa však elektromobil kvalifikoval na plnohodnotný kredit, musí spĺňať špecifické kritériá vrátane montáže v Severnej Amerike a používania určitého percenta batériových komponentov z domácich zdrojov alebo z krajín, s ktorými má USA dohody o voľnom obchode.
 2. Výroba čistej energie:
  Spoločnosti zaoberajúce sa výrobou obnoviteľnej energie, ako je solárna, veterná a vodíková, dostávajú značnú podporu. IRA rozširuje výrobný daňový kredit (PTC) a investičný daňový kredit (ITC) pre projekty obnoviteľnej energie. Tie môžu pokryť významnú časť projektových nákladov.
  Cieľom týchto stimulov je znížiť uhlíkovú stopu energetického sektora USA a podporiť prechod na udržateľné zdroje energie.
 3. Výrobné stimuly:
  Zákon obsahuje stimuly pre domácu výrobu komponentov obnoviteľnej energie, ako sú solárne panely, veterné turbíny a batérie. Tieto výrobné kredity sú určené na obnovu americkej výrobnej základne, vytváranie pracovných miest a zníženie závislosti od zahraničných dodávateľov.
  K dispozícii sú aj osobitné stimuly na výrobu kritických minerálov potrebných na výrobu batérií, čím sa podporia domáce ťažobné a spracovateľské činnosti.
 4. Energetická účinnosť a modernizácia siete:
  IRA poskytuje finančné prostriedky na zlepšenie energetickej účinnosti v budovách a modernizáciu elektrickej siete. To zahŕňa granty a pôžičky na modernizáciu izolácie budov, vykurovacích a chladiacich systémov, ako aj investície do technológií inteligentných sietí na zvýšenie spoľahlivosti a odolnosti napájania.
 5. Zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS):
  Spoločnosti investujúce do technológií zachytávania a ukladania uhlíka môžu profitovať zo zvýšených daňových úľav. IRA zlepšuje daňový kredit 45Q, ktorý odmeňuje spoločnosti za zachytávanie a skladovanie emisií oxidu uhličitého z priemyselných procesov a elektrární.
  Cieľom tohto opatrenia je zmierniť vplyv priemyselných odvetví, ktoré sa ťažko dekarbonizujú, a to podporou technológií, ktoré dokážu zachytávať a izolovať uhlíkové emisie.

Medzinárodné reakcie a obchodné dôsledky

Štedré dotácie poskytované IRA vyvolali obavy medzinárodných obchodných partnerov, najmä Európskej únie. Európski lídri tvrdia, že tieto dotácie by mohli vytvoriť nerovné podmienky tým, že by podnecovali spoločnosti, aby premiestnili svoje prevádzky do USA. To by mohlo potenciálne viesť k deindustrializácii Európy a napätiu transatlantických obchodných vzťahov.
Európski predstavitelia kritizovali IRA a tvrdili, že je protekcionistická a porušuje pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Európska komisia viedla diskusie s Bidenovou administratívou o riešení týchto obáv a hľadala záruky, že európske spoločnosti nebudú nespravodlivo znevýhodnené.
Ak sa tieto problémy nevyriešia, existuje potenciál pre obchodnú vojnu. Európski lídri naznačili možné odvetné opatrenia v prípade, že dotácie povedú k významným ekonomickým poruchám v Európe. Toto napätie podčiarkuje krehkú rovnováhu medzi podporou domáceho hospodárskeho rastu a udržiavaním zdravých medzinárodných obchodných vzťahov.
Stručne povedané, dotácie IRA sú navrhnuté tak, aby stimulovali ekonomiku USA, vytvárali pracovné miesta a bojovali proti klimatickým zmenám podporovaním obnoviteľných zdrojov energie a priemyslu elektrických vozidiel. Avšak medzinárodné dôsledky, najmä pokiaľ ide o obchodné vzťahy s Európou, zdôrazňujú zložitosť implementácie takýchto ambicióznych domácich politík v globálne prepojenej ekonomike. Prebiehajúci dialóg medzi USA a ich obchodnými partnermi bude kľúčový pri zvládaní týchto výziev a pri predchádzaní potenciálnym obchodným konfliktom.