Európska smernica CSRD – nefinančný reporting

Direktíva o podnikovej sociálnej zodpovednosti (CSRD) je nový legislatívny návrh Európskej únie, ktorý si kladie za cieľ posilniť požiadavky na správu o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti pre spoločnosti pôsobiace v rámci EÚ. Direktíva sa snaží naviazať na existujúci rámec stanovený Smernicou o ne-finančnom podávaní správ (NFRD) a zosúladiť ho s cieľmi Európskej zelenej dohody a cieľmi udržateľného rozvoja OSN (SDGs).

Veľkosť firmy

CSRD bola navrhnutá Európskou komisiou v apríli 2021 ako súčasť jej širšej udržateľnej agendy, ktorá si kladie za cieľ posunúť Európu na cestu k udržateľnej budúcnosti. Navrhovaná direktíva bude od spoločností vyžadovať správu o širšom spektre environmentálnych, sociálnych a správnych otázok. Vzťahuje na spoločnosti, ktoré splnia aspoň dva z nasledujúcich kritérií: 

  • Počet zamestnancov viac ako 250 
  • Ročné výnosy vyššie ako 40 mil. EUR
  • Celkové aktíva presahujúce 20 mil. EUR

 

 

Základné charakteristiky reportingu

Jedným z kľúčových prvkov CSRD je, že zavádza jednotný súbor štandardov pre správy o ESG otázkach. Štandardy sú založené na odporúčaniach Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) a Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Pre spoločnosti, ktoré spadajú do pôsobnosti direktívy, budú štandardy právne záväzné. Toto uľahčí porovnávanie ESG parametrov naprieč spoločnosťami a sektormi a pomôže zabezpečiť, že spoločnosti budú zodpovedné za svoje udržateľné záväzky.

CSRD zavádza nové požiadavky na správy pre spoločnosti, medzi ktoré patria:

  • Environmentálne riziká, ako sú riziká spojené s klimatickými zmenami, stratou biodiverzity, ochranou vodných zdrojov
  • Sociálne riziká, ako sú porušovania ľudských práv, bezpečnosť na pracovisku, dodávateľský reťazec a iné
  • Informácie o firemnom riadení udržateľnosti, ako predstavenstvo dohliada na otázky udržateľnosti

Osobitné požiadavky zahŕňajú povinnosť nastavenia a reportovania ESG cieľov, pod ktorými si je možné predstaviť veľmi dôležitý cieľ na zníženie emisií skleníkových plynov (CO2). Spoločnosti budú mať povinnosť na ročnej báze reportovať nefinančné metriky, svoje dlhodobé ESG ciele, to ako sú ESG riziká ošetrené a ako je otázka udržateľnosti premietnutá do riadenia firmy. 

CSRD zavádza niektoré nové požiadavky na riadenie pre spoločnosti. Napríklad sa vyžaduje, aby spoločnosti vytvorili výbor pre udržateľnosť na úrovni predstavenstva, a vyžaduje sa od spoločností, aby menovali osobu zodpovednú za udržateľnosť, ktorá je zodpovedá za dohľad nad aktivitami firmy v tejto oblasti. Tieto požiadavky sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že spoločnosti majú štruktúry a procesy na riadenie svojich rizík a príležitostí v oblasti udržateľnosti.

Záver

CSRD bude mať významný vplyv na správu o udržateľnosti spoločností a na širšiu udržateľnú agendu v Európe. Je to kľúčová súčasť úsilia EÚ vytvoriť udržateľnú a odolnú ekonomiku, a očakáva sa, že pomôže posúvať sa vpred v dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody a Cieľov udržateľného rozvoja OSN. Navrhovaná direktíva zavádza jednotný súbor štandardov pre správy o ESG otázkach a nové požiadavky na správy a riadenie pre spoločnosti. 
Vzhľadom na dlhodobé ciele EÚ bude nefinančný reporting nutnou súčasťou každodenného života firiem. Tie preto aby zostali konkurencieschopné sa budú musieť prispôsobiť novým pravidlám hry a začať sledovať a reportovať nefinančné metriky a to ako sú ošetrené riziká spojené s klimatickou zmenou. 

 

Dočítajte sa viac o CSRD na oficiálnom webe EÚ:
https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en