V súčasnej dobe sa ESG (Environmental, Social, and Governance) reportovanie stalo neoddeliteľnou súčasťou podnikového sveta. ESG sa týka environmentálnych, sociálnych a správnych faktorov, ktoré majú priamy vplyv na výkonnosť a udržateľnosť firiem. V tomto článku sa zameriame na podrobné vysvetlenie ESG od písmena k písmenu a poskytneme praktické príklady, ako sa tieto faktory uplatňujú v praxi.

E – Environmentálne Faktory

Environmentálne faktory sa týkajú vplyvu podnikov na životné prostredie. Patrí sem napríklad emisie skleníkových plynov, energetická efektívnosť, odpadové hospodárstvo a riadenie zdrojov. ESG reportovanie v oblasti environmentálnych faktorov zahŕňa:

 • Emisie: Miera produkcie skleníkových plynov (napr. CO2, metán) a opatrenia na ich znižovanie. Príkladom je spoločnosť, ktorá investuje do obnoviteľných zdrojov energie a minimalizuje svoju uhlíkovú stopu.
 • Odpady: Riadenie odpadového hospodárstva, recyklácia a minimalizácia využívania zdrojov. Napríklad firma, ktorá zavádza systém recyklácie a využíva obnoviteľné materiály na zníženie množstva odpadu.
 • Voda: Efektívne využívanie vody a ochrana vodných zdrojov. Príkladom je podnik, ktorý minimalizuje spotrebu vody vo výrobných procesoch a podporuje úspory vodných zdrojov.
 • Biodiverzita: Ochrana a podpora biodiverzity v rámci podnikových aktivít. Príkladom je spoločnosť, ktorá investuje do projektov obnovy prírodných lokalít a podporuje ochranu ohrozených druhov.

S – Sociálne Faktory

Sociálne faktory sa zaoberajú vzťahmi podniku s jeho zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi, komunitou a spoločnosťou ako celkom. Tieto faktory zahŕňajú:

 • Ľudské práva: Dodržiavanie ľudských práv vo všetkých oblastiach činnosti firmy. Príkladom je firma, ktorá z avádza politiku rovnosti, nediskriminácie a rešpektovania ľudských práv voči svojim zamestnancom aj v rámci svojich dodávateľských reťazcov.
 • Pracovné podmienky: Zabezpečenie bezpečných a zdravých pracovných podmienok pre zamestnancov. Napríklad firma, ktorá investuje do bezpečnostných opatrení a programov zameraných na zdravie a pohodu zamestnancov.
 • Diverzita a inklúzia: Podpora rozmanitosti a inklúzie vo firme a vytváranie inkluzívneho pracovného prostredia. Príkladom je spoločnosť, ktorá implementuje politiky na podporu rovnosti príležitostí a aktívne angažuje rôznorodých zamestnancov.
 • Zdravie a bezpečnosť: Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov vo všetkých oblastiach činnosti. Príkladom je firma, ktorá vykonáva pravidelné školenia, poskytuje ochranné pomôcky a implementuje bezpečnostné opatrenia.
 • Zapojenie v komunite: Podpora miestnej komunity a aktívne zapojenie do sociálnych iniciatív. Príkladom je podnik, ktorý investuje do miestnych projektov, spolupracuje s miestnymi neziskovými organizáciami a prispieva k rozvoju komunity.

G – Správne Faktory (Governance)

Správne faktory sa týkajú riadenia a správy podniku. Zahŕňajú nasledujúce oblasti:

 • Etické riadenie: Zavedenie etických noriem a hodnôt do podnikovej kultúry a správy. Príkladom je firma, ktorá má etický kódex, zaoberá sa konflikty záujmov a zabezpečuje transparentné a etické rozhodovanie.
 • Dodržiavanie právnych predpisov: Zabezpečenie, aby podnik dodržiaval všetky platné právne predpisy a regulácie. Príkladom je firma, ktorá riadne eviduje a monitoruje svoju právnu a regulatórnu dodržiavosť.
 • Transparentnosť a zodpovednosť: Zabezpečenie transparentnosti v rozhodovacích procesoch a zodpovednosti voči všetkým zainteresovaným stranám. Príkladom je podnik, ktorý poskytuje verejne dostupné informácie o svojich obchodných operáciách a reportuje o svojom výkone v oblasti ESG.
 • Riadenie rizík: Implementácia systému riadenia rizík a identifikácia potenciálnych rizík spojených s ESG faktormi. Príkladom je firma, ktorá vykonáva pravidelnú analýzu rizík, vypracováva plány na ich riadenie a monitoruje ich implementáciu.
 • Akcionári a stakeholderi: Zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s akcionármi a rešpektovanie záujmov zainteresovaných strán. Príkladom je spoločnosť, ktorá udržiava aktívny dialóg so svojimi akcionármi a zainteresovanými stranami a berie ich názory a obavy do úvahy pri rozhodovaní.

Praktické príklady ESG reportovania:

 1. Apple: Spoločnosť Apple je známa svojím záväzkom k environmentálnym faktorom. V ich ESG reportoch sa zameriavajú na zníženie emisií skleníkových plynov, používanie obnoviteľnej energie vo výrobných závodoch a recykláciu elektronických zariadení. Taktiež zohľadňujú sociálne faktory, ako sú zdravie a bezpečnosť zamestnancov a ľudské práva v dodávateľskom reťazci.
 2. Unilever: Spoločnosť Unilever je známa svojím zameraním na sociálne faktory. Ich ESG reporty zahŕňajú opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok, podporu diverzity a inklúzie, a boj proti chudobe a hladu prostredníctvom programov sociálneho začleňovania a trvalej udržateľnosti.
 3. Microsoft: Spoločnosť Microsoft sa zameriava na správne faktory a transparentnosť. Ich ESG reporty sa zaoberajú etickým riadením, dodržiavaním právnych predpisov a transparentným informovanie o ich finančnej výkonnosti a ESG cieľoch. Okrem toho sa tiež angažujú v projektoch na zlepšenie prístupu k vzdelaniu a technológiám pre komunity.
 4. Patagonia: Spoločnosť Patagonia je príkladom podniku, ktorý sa zameriava na environmentálne faktory a ochranu biodiverzity. Ich ESG reporty sa venujú snižovaniu uhlíkovej stopy, používaniu obnoviteľných materiálov v produktoch a podporujú projekty na ochranu divokej prírody a zachovanie prírodných lokalít.

Tieto príklady ilustrujú, ako rôzne firmy uplatňujú ESG faktory vo svojich podnikových operáciách a reportoch. Každá firma si vyberá konkrétne oblasti ESG, na ktoré sa zameriava v závislosti od svojho odvetvia, cieľov a hodnôt.