Čo je to uhlíková stopa a ako ju môžeme v našej firme znížiť

V súčasnej dobe, keď je otázka udržateľnosti a ochrany životného prostredia na poprednom mieste, sa stále viac firiem začína zaoberať svojou uhlíkovou stopou. Uhlíková stopa predstavuje množstvo skleníkových plynov emitovaných do atmosféry v dôsledku činnosti organizácie, produktu alebo služby. Je to dôležitá metrika, ktorá nám pomáha pochopiť, aký dopad má naša činnosť na klimatické zmeny.

Firmy sa zaoberajú uhlíkovou stopou z mnohých dôvodov. Prvým z nich je zodpovednosť voči životnému prostrediu a snaha o udržateľný rozvoj. Firmy, ktoré sa starajú o svoju uhlíkovú stopu, sa snažia minimalizovať negatívny dopad svojej činnosti na životné prostredie a vytvárať produkty a služby s menšou uhlíkovou stopou. Zároveň je uhlíková stopa dôležitá súčasťou environmentálneho kritéria v ESG hodnotení. Sústredenie sa na uhlíkovú stopu umožňuje firmám identifikovať oblasti, v ktorých môžu svoju činnosť zlepšiť a znížiť svoj environmentálny vplyv. ESG a uhlíková stopa majú vplyv na hodnotenie spoločností zo strany investičných fondov, akcionárov a spotrebiteľov. Firmy, ktoré úspešne znižujú svoju uhlíkovú stopu, získavajú dôveryhodnosť týchto stakeholderov. 

Čo je to uhlíková stopa

Uhlíková stopa je miera emisií skleníkových plynov (primárne oxidu uhličitého) vyprodukovaných pri výrobe, spotrebe alebo činnosti organizácie, jednotlivca či dokonca celej krajiny. Je to merateľná jednotka, ktorá nám umožňuje kvantifikovať a vyhodnotiť environmentálny vplyv našich činností na zmenu klímy.

Meranie uhlíkovej stopy zahŕňa identifikáciu všetkých zdrojov emisií skleníkových plynov, vrátane priamych (napríklad spaľovanie fosílnych palív) aj nepriamych emisií (napríklad emisie spojené s výrobou spotrebného tovaru). Tieto emisie sa potom prepočítajú na ekvivalent oxidu uhličitého (CO2e), čo umožňuje porovnanie a vyhodnotenie rôznych typov emisií v jednotných jednotkách.

Uhlíková stopa je dôležitým ukazovateľom environmentálnej udržateľnosti a je úzko spojená s problematikou zmien klímy. Jej výpočet a analýza poskytujú hodnotné informácie o množstve emisií produkovaných našou činnosťou a pomáhajú nám pochopiť jej vplyv na zmenu klímy.

Rozdelenie uhlíkovej stopy – Scope 1, 2 a 3

Existujú tri hlavné oblasti, ktoré sa zohľadňujú v rámci uhlíkovej stopy, a to Scope 1, Scope 2 a Scope 3. Scope 1 zahŕňa priame emisie skleníkových plynov vznikajúce priamo z vašich vlastných činností. To sú emisie z výrobných procesov, spaľovania palív priamo v prevádzke alebo emisie vznikajúce pri doprave služobnými vozidlami. Scope 1 je preto najlepšie menežovateľný a závislý od vašich priamych rozhodnutí v oblasti spotreby energie a palív.

Scope 2 je zameraný na nepriame emisie skleníkových plynov spojené s nákupom a spotrebou energie. Sem patria emisie vznikajúce pri výrobe elektriny, ktorú organizácia alebo jednotlivec spotrebuje, a tiež emisie z tepla alebo chladu zakúpeného od externých dodávateľov. Scope 2 teda zahŕňa emisie, ktoré nie sú priamo menežovateľné, ale môžete ovplyvniť ich spotrebu.

Nakoniec, Scope 3 je najširšou a najkomplexnejšou oblasťou uhlíkovej stopy. Zahŕňa všetky ostatné nepriame emisie skleníkových plynov, ktoré sú spojené s činnosťami ovašej rganizácie, ale vznikajú mimo vašej priamej kontroly. Sem patria emisie z celého životného cyklu produktov a služieb, výroby surovín, dopravy dodávateľov, správy odpadu a emisie odberateľov vo vašom dodávateľskom reťazci. 

Najprv merajte, potom znižujte

V prvom rade je dôležité vedieť, aká je aktuálna uhlíková stopa vašej firmy. Prvým krokom je teda vyhodnotenie súčasnej uhlíkovej stopy. Získanie presného obrazu o tom, koľko skleníkových plynov emitujete do atmosféry, vám umožní identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie. Následne je by sa mala uhlíková stopa niekoľko mesiacov monitorovať, aby ste vedeli, či sa v priebehu roku mení alebo je konštatntná. Následne, keď zmonitorujete, aká je vaša uhlíková stopa a ako sa počas roku vyvíja, s najväčšou pravdepodobnosťou zistíte, že môžete zapracovať na nasledovných oblastiach, aby ste ju postupone znižovali:

  1. Energetická efektívnosť: Zamerajte sa na zlepšenie energetického využitia vo vašej firme. Optimalizujte spotrebu energie vo vašich budovách a prevádzke. Investujte do energeticky účinných technológií, ako sú LED osvetlenie, inteligentné riadiace systémy a energetické auditovanie. Využívajte obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárne alebo veterné systémy.
  2. Dodávateľský reťazec: Preskúmajte svoj dodávateľský reťazec a spolupracujte s partnermi, ktorí majú podobné záväzky v oblasti udržateľnosti. Zvážte možnosti prepravy a logistiky, aby ste minimalizovali emisie skleníkových plynov. Podporujte výrobcov, ktorí sú ekologickejší a zamerajte sa na nízkouhlíkové alternatívy pri výbere surovín a materiálov.
  3. Odpadový manažment: Znižujte odpad a zavádzajte recyklačné programy vo vašej firme. Zavedenie stratégie „zero waste“ môže viesť k významnému zníženiu uhlíkovej stopy. Zvažujte možnosti kompostovania organického odpadu a recyklácie materiálov, ako sú papier, sklo a plast.
  4. Vplyv zamestnancov: Zapojte svojich zamestnancov do procesu zníženia uhlíkovej stopy. Vytvorte vzdelávacie programy o environmentálnych otázkach a záväzkoch vašej firmy. Podporujte zamestnancov, aby sa angažovali v udržateľných praktikách, ako je cestovanie verejnou dopravou, zdieľanie jazdy a využívanie elektrických vozidiel.
  5. Inovácie a výskum: Investujte do výskumu a vývoja nových technológií a procesov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Podporujte inovácie, ktoré umožňujú zlepšenie efektivity a znižovanie emisií. Sledujte trh a hľadajte nové prístupy a riešenia v oblasti udržateľnosti.

Zníženie uhlíkovej stopy vo vašej firme si vyžaduje komplexný prístup a postupný proces. Je dôležité mať jasný plán a stanoviť si realistické ciele. Spolupráca s odborníkmi a konzultantmi v oblasti udržateľnosti môže byť tiež veľmi prospešná. Pokiaľ sa vám momentálne z nejakého dôvodu nedarí uhlíkovú stopu znožovať alebo je to pre vás v niektorých oblastiach zatiaľ obtiažne, môžete ju dočasne aspoň kompenzovať. To znamená, že investujete do projektov, ktoré redukujú emisie skleníkových plynov, napríklad do obnoviteľných zdrojov energie alebo projektov lesnej výsadby. Týmto spôsobom môžete vykompenzovať emisie, ktoré nie je možné ich úplne eliminovať.

Pokiaľ uhlíkovú stopu už monitorujete, buďte transparentní a komunikujte o tom. Je dôležité neustále sledovať a vyhodnocovať vaše úsilie v oblasti zníženia uhlíkovej stopy. Pravidelne aktualizujte svoje metriky a zverejňujte svoje výsledky. Transparentnosť je kľúčová pre budovanie dôveryhodnosti a získavanie podpory od zainteresovaných strán. Vaše úsilie môžete takisto zahrnúť aj do Vášho marketingu. Vytvorte udržateľný obraz vášho podnikania a využite ho ako konkurenčnú výhodu. Dávajte si ale pozor, aby ste neprepadli greenwashingu. Zníženie uhlíkovej stopy vo vašej firme je výzvou, ale je to aj príležitosť pre vás ako podnikateľa. Udržateľnosť je stále viac požadovaná a cenovo dostupné technológie a riešenia v tejto oblasti sú čoraz dostupnejšie. Zníženie uhlíkovej stopy nielenže prispieva k ochrane životného prostredia a boju proti klimatickým zmenám, ale môže tiež zvýšiť konkurencieschopnosť vašej firmy a získať si priazeň zákazníkov a investorov. 

Záver

V závere je dôležité si uvedomiť, že meranie uhlíkovej stopy nie je len administratívnou úlohou, ale skutočným nástrojom pre dosiahnutie udržateľnosti a ESG cieľov. Dlhodobé úsilie a systematický prístup k meraniu, monitorovaniu a zlepšovaniu uhlíkovej stopy vám umožní mať udržateľný a pozitívny vplyv na životné prostredie. Sledovanie zmien v emisiách, prispôsobovanie sa novým technológiám a regulačným požiadavkám, a zapojenie relevantných zainteresovaných strán budú kľúčové pre úspech vášho úsilia o zníženie uhlíkovej stopy. Vedieť, že meranie uhlíkovej stopy je dlhodobý proces, vám umožňuje mať realistické očakávania a nezabúdať na dôležitosť trpezlivosti a trvania. Výsledky merania nie vždy budú okamžite dosiahnuteľné, a preto je potrebné mať dlhodobý záväzok a postupovať krok za krokom. Postupný prístup vám umožní neustále hodnotiť a revidovať vaše stratégie a opatrenia, aby ste boli účinnejší pri znižovaní uhlíkovej stopy.