ESG stratégia pomáha podnikom priťahovať investorov, budovať lojalitu zákazníkov, zlepšovať finančný výkon, udržateľnosť operácií a získať konkurenčnú výhodu. Nielen investori, ale aj firmy sa čoraz viac orientujú na ESG. Katalyzátormi tejto zmeny sa okrem tlaku investorov, odberateľov a zákazníkov stali aj pandémia COVID-19, obavy z klimatických zmien, rastúci počet kybernetických incidentov, problémy so svetovým dodávateľským reťazcom, ekonomické rozdiely a hnutia za sociálnu spravodlivosť.

Čo je to stratégia ESG?

Stratégia ESG je prístup celej organizácie, ktorý upravuje environmentálne, sociálne a správne postupy spoločnosti s cieľom zvýšiť udržateľnosť podnikania. Teraz viac než kedykoľvek predtým, úspech a rast firmy sú priamo spojené so silnou stratégiou ESG, ktorá zahŕňa aj konanie obchodu spôsobom, ktorý prináša dlhodobú hodnotu bez negatívnych vplyvov na životné prostredie alebo spoločnosť – alebo aspoň minimalizuje tieto účinky.

Dobrá stratégia ESG zahŕňa rôzne faktory udržateľnosti – ako napríklad snahy firmy znížiť svoju uhlíkovú stopu, stať sa ekologickejšou, podporovať diverzitu alebo zavádzať programy pre zdravie zamestnancov. Sústredí sa aj na iniciatívy, ktoré sú pre podnik najdôležitejšie a
najjednoduchšie realizovateľné. Takáto stratégia ESG otvára cestu k získaniu dôvery investorov, lojality zákazníkov, zníženiu prevádzkových nákladov a zlepšeniu riadenia aktív a finančného výkonu.

 

Výhody ESG stratégie


Využitie rámca ESG môže priniesť hmatateľné výhody pre firmy aj investorov. Pre firmy otvára prístup k väčšiemu množstvu kapitálu a podporuje silnejšiu identitu značky, zatiaľ čo investori môžu demonštrovať svoje hodnoty a často dosahujú výnosy porovnateľné alebo lepšie ako tradičné prístupy prostredníctvom investícií spojených so značkou orientovanou na ESG

 1. Udržanie konkurencieschopnosti

  Firmy, ktoré majú vypracovanú ESG stratégiu často získavajú konkurenčnú výhodu oproti obchodným rivalom. Napríklad výskum z roku 2022 na vzorke 1 062 obyvateľov USA realizovaný firmou GreenPrint, zistil, že 66% respondentov by bolo ochotných minúť viac peňazí na nákup ekologicky šetrných výrobkov. Podobne, 70% z 400 IT odborníkov, ktorí boli v roku 2022 dotazovaní divíziou Enterprise Strategy Group spoločnosti TechTarget, vyjadrilo názor, že ich firma by bola ochotná zaplatiť viac ako 5% prirážku za IT produkty od dodávateľov s ESG záväzkom.
  Rôzne metriky ESG, ktoré firmy sledujú, sú tiež dôležité pre spotrebiteľov, zamestnancov, veriteľov a regulátorov. Lídri spoločností, ktorí sa snažia zlepšiť pracovné podmienky, podporovať diverzitu, prispievať do komunity a vyjadriť svoj postoj k socioekonomickým otázkam, hrajú významnú úlohu v posilňovaní značky firmy.
 1. Prilákanie investorov

  Zahrnutie správ o ESG do výkazov zisku alebo v samostatných oznámeniach je medzi podnikmi trend. Investori a veritelia sa čoraz viac zaujímajú o organizácie, ktoré investujú do ESG a využívajú správy o udržateľnosti na osvetlenie svojich snáh v tejto oblasti.
  Štúdia spoločnosti Gallup zverejnená v roku 2022 zistila, že 48% investorov má záujem o fondy udržateľných investícií, zatiaľ čo prieskum Dow Jones na vzorke 200 investičných profesionálov, tiež realizovaný v roku 2022, predpokladal, že ESG investície sa v priebehu nasledujúcich troch rokov viac ako zdvojnásobia. Verejné obavy vyvolané pandémiou, klimatickými zmenami a zneužívaním prírodných zdrojov vedú investorov k tomu, aby zmenili svoje pohľady na udržateľné firmy a odbúravali tie s prežitými postupmi.
  Poskytnutím komplexného prehľadu o svojich postupoch môžu firmy zapojené do iniciatív ESG ovplyvniť investičné rozhodnutia a umožniť investorom vybrať spoločnosť, ktorá ponúka udržateľnú budúcnosť s nízkym rizikovým profilom.
 1. Zlepšenie finančnej výkonnosti

  ESG nielenže robí podnik atraktívnym pre investorov, ale môže tiež zlepšiť celkvú finančnú výkonnosť podniku. Dokonca aj malé úsilie smerom k udržateľnosti – ako napríklad prechod na bezpapierovú administratívu, recykláciu alebo energeticky efektívne modernizácie – môže zlepšiť finančnú situáciu a ziskovosť podniku.
  Na udržanie kroku s programami ESG musia firmy sledovať kľúčové metriky – ako je spotreba energie, využívanie surovín a spracovanie odpadu. Tie môžu nakoniec viesť k redukcii nákladov. Firmy, ktoré dodržiavajú regulácie týkajúce sa ESG, tiež majú menšie riziko pokút, sankcií a ďalších podnikateľských rizík, čo pozitívne ovplyvňuje ich finančnú situáciu.
  Napríklad v roku 2020 spoločnosť Nestlé, ktorá pôsobí v potravinárskom a nápojovom priemysle, oznámila, že do roku 2025 investuje až 2,1 miliardy dolárov na prechod z tradičných plastov recyklované plasty vhodné pre potraviny. Očakáva sa, že tento posun pomôže Nestlé znížiť svoju uhlíkovú stopu a znížiť náklady na dodržiavanie predpisov – najmä v regiónoch, kde existujú prísnejšie zákony proti používaniu plastových obalov.

 2. Budovanie lojality zákazníka

  V prieskume spoločnosti Accenture z roku 2021, ktorý sa uskutočnil medzi viac ako 25 000 spotrebiteľmi z 22 krajín, 50% respondentov uviedlo, že v dôsledku pandémie COVID-19 zmenili svoje priority pri nákupe produktov. Títo spotrebitelia sú ochotní zaplatiť viac za značky, ktoré sa zhodujú s ich hodnotami, a sú lojálnejší voči organizáciám, ktoré spravodlivo zaobchádzajú s ľuďmi.
  Dnešní sociálne zodpovední spotrebitelia chcú vedieť, čo firmy, ktoré podporujú, robia pre väčšie dobro. Firmy, ktoré dodržiavajú zásady ESG, môžu získať a udržať viac zákazníkov tým, že sú transparentné a efektívne komunikujú svoje snahy v oblasti ESG so zákazníkmi.
 1. Udržateľnosť prevádzky firmy

  Firmy investujúce do ESG môžu udržať a prispôsobiť sa neustále sa meniacej krajine. Podniky, ktoré správne integrujú princípy ESG do svojich základných operácií, sú schopné lepšie identifikovať príležitosti na úsporu nákladov a majú nižšiu spotrebu energie, menej odpadu zo zdrojov.
  Aj keď ESG reporting je v súčasnosti, podľa najnovšej EU smernice CSRD, povinný len pre verejne obchodované spoločnosti a firmy, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov a obrat vyšší ako 40 miliónov EUR, je viac než isté, že sa pomaly začne vyžadovať aj od malých a stredných firiem.
  Dôvodom je, že tieto firmy sú súčasťou dodávateľského reťazca väčších firiem, ktoré budú od nich tieto údaje vyžadovať. Firmy, ktoré teraz prehliadajú ESG, sa môžu v budúcnosti stretnúť s nimi vo forme právnych, regulačných, reputačných a dodržiavacích problémov.

Je ESG pre firmy všetkých veľkostí?


Niekedy si malé a stredné podniky (SMEs) myslia, že nedostatok zdrojov môže byť prekážkou pre venovanie pozornosti ESG a že ich snahy v oblasti ESG sa nevyplatia. Avšak investovanie do ESG – aj na menšej škále – má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na podnik.

Zatiaľ čo väčšie organizácie môžu mať extra zdroje na nastavenie politík ESG alebo vytvorenie partnerstiev na vysokej úrovni v oblasti udržateľnosti, malé a stredné podniky môžu prilákať sociálne zodpovedných investorov bez toho, aby museli prechádzať byrokraciou a administratívnymi prekážkami, ktorým čelia väčšie organizácie. Menšie firmy sú často bližšie k svojim zákazníkom a majú dostatok príležitostí na zdieľanie svojich príbehov o ESG a o ceste k udržateľnosti, ktorou si prechádzajú.