Čo sú GRI štandardy a akými princípmi sa riadia

Energetická bezpečnosť a udržateľnosť sú kľúčovými prioritami pre každú krajinu, a Slovensko nie je výnimkou. V posledných desaťročiach sa svet začal prispôsobovať svoje energetické zdroje a presúvať sa smerom k obnoviteľným zdrojom energie (OZE) s cieľom znižovať závislosť od fosílnych palív a minimalizovať environmentálne dopady. Tento článok sa zameriava na obnoviteľné zdroje energie a energetický mix na Slovensku, skúma ich súčasný stav, potenciál a výhody.

Úvod do GRI štadanrdov

O ESG reportingu sme napísali už veľa článkov. Nevenovali sme sa ale ešte žiadnym konkrétnym štandardom, ktoré firmy na reportovanie používajú. V tomto článku sa pozrieme bližšie na GRI štandardy, ktoré patria medzi jedny z najpoužívanejších.

GRI (Global Reporting Initiative) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá vytváraním a rozvojom noriem pre environmentálne, sociálne a správne (ESG) reportovanie. GRI vytvorilo štandardy, ktoré umožňujú organizáciám reportovať o svojich činnostiach a ich vplyve na ESG faktory. Hlavným cieľom GRI štandardov je zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť firiem voči svojim zainteresovaným stranám, ako sú investori, zákazníci, zamestnanci a verejnosť.

GRI štandardy sa vyvíjali od roku 1997 a získali si medzinárodné uznávanie a podporu. Pomáhajú organizáciám systematicky zhromažďovať, vyhodnocovať a reportovať dáta o ich ESG výkonoch a dopade. Tieto štandardy slúžia ako referenčný rámec pre reportovanie a sú široko akceptované ako jeden z najdôležitejších nástrojov pre udržateľné a transparentné podnikanie. GRI stanovuje globálne štandardy pre nefinančný (ESG) reporting prostredníctvom komplexného súboru usmernení nazvaného GRI štandardy

GRI štandardy sú rámcom pre nefinančný reporting, ktorý pokrýva ESG aspekty činnosti organizácie. Skladá sa z troch modulov: GRI Universal Standards, GRI Sector Standards a GRI Topic Standards. 

 

Vývoj štandardov

Štandardy sa používajú vo viac ako 100 krajinách na celom svete, medzi ich používateľov patria firmy rôznych veľkostí, vlády, investori a iné zainteresované strany. Pre organizácie spravujúce ESG reporty predstavujú GRI štandardy dôveryhodný benchmark porovnania reportov naprieč firmami. Takisto poskytujú informácie potrebné na informované rozhodovanie a hodnotenie výkonnosti organizácie. Pomáhajú porozumieť rizikám a príležitostiam v oblasti ESG, ktorým organizácia čelí.

Tieto štandardy sú neustále vyvíjané a udržiavané v spolupráci s odborníkmi a verejnosťou. Viacstranný proces zaručuje technickú presnosť a správnosť odbornej problematiky pre všetky spravované témy. GRI štandardy mali významný vplyv na vytváranie požiadaviek a prístupov v oblasti nefinančného reportingu. Sú relevantné pre podnikovú udržateľnosť a slúžia ako pomôcka pre regulačné orgány a investorov na posúdenie udržateľnosti spoločnosti. GRI štandardy ovplyvnili aj legislatívu týkajúcu sa reportingu, pričom mnohé národné zákony odkazujú na GRI ako benchmark alebo referenčný rámec.

Ako sa štandardy delia?

GRI univerzálne štandardy (GRI Universal Satndards) sa vzťahujú na všetky organizácie v akomkoľvek odvetví. Zahrňujú všeobecné informácie o organizácii, ako je jej veľkosť a činnosti, ako aj materiálne témy a spôsob, akým sú spravované. Organizácie, ktoré chcú byť považované za súladné s GRI štandardmi musia zverejniť všetky požadované informácie uvedené v Univerzálnych štandardoch.

GRI sektorové štandardy (GRI Sector Standards) skúmajú materiálne témy, ktoré sú považované za najrelevantnejšie pre konkrétne odvetvie. GRI vypracováva sektorové štandardy pre 40 odvetví s najväčším vplyvom. Pri ich zverejnení sa poskytujú opisy odvetvia a jeho vplyvy. Toto môže slúžiť ako východisko pre reporty organizácií na zúženie zoznamu materiálnych tém.

GRI tematické štandardy (GRI Topic Standards) obsahujú opisy požadovaných a odporúčaných zverejnení pre každú materiálnu tému. Ak chcete byť v súlade s GRI štandardmi, musíte vykazovať minimálne požadované zverejnenia.

Princípy GRI štandardov

Ak chcete reportovať v súlade s GRI štandardmi, musíte spĺňať nasledovné princípy:

Presnosť (Accuracy): Organizácia musí vykazovať informácie, ktoré sú správne a dostatočne podrobné, aby bolo možné posúdiť vplyv organizácie.

Vyváženosť (Balance): Organizácia podáva informácie nezaujato a spravodlivo prezentuje negatívne a pozitívne vplyvy organizácie.

Jasnosť (Clarity): Organizácia musí prezentovať informácie tak, aby boli prístupné a zrozumiteľné.

Porovnateľnosť (Comparability): Organizácia vyberá, zhromažďuje a podáva konzistentné informácie, aby umožnila analýzu zmien vplyvov organizácie v čase a analýzu týchto vplyvov v porovnaní s vplyvmi iných organizácií.

Úplnosť (Completeness): Organizácia poskytne dostatočné informácie, aby bolo možné posúdiť vplyv organizácie počas vykazovaného obdobia.

Kontext udržateľnosti (Sustainability context): Organizácia podáva informácie o svojich vplyvoch v širšom kontexte udržateľného rozvoja.*

Včasnosť (Timeliness): Organizácia podáva informácie podľa pravidelného harmonogramu a poskytuje ich včas, aby používatelia informácií mohli prijímať rozhodnutia.

Overiteľnosť (Verifiability): Organizácia musí zhromažďovať, zaznamenávať, zostavovať a analyzovať informácie takým spôsobom, aby bolo možné preskúmať ich kvalitu.

(*Slovník GRI štandardov definuje udržateľný rozvoj ako: rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti bez toho, aby ohrozoval schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby)

Ak report nespĺňa minimálne požiadavky Štandardov GRI, stále môžete využívať GRI štandardy ako referenciu, ak obsahuje obsahový index GRI, ktorý ukazuje, čo bolo zverejnené v reporte a kde sa nachádza. V tomto prípade reportujete s odkazom na GRI štandardy (with reference to GRI standards) ale nie ste v plnom súlade s GRI štandardmi. Toto pomáha čitateľom rýchlo zistiť, čo je zahrnuté v reporte a či sú poskytnuté všetky potrebné informácie.

Budúcnosť GRI

GRI štandardy majú významný vplyv na budúcnosť reportov o udržateľnosti. S rastúcim povedomím o ESG otázkach je dopyt po transparentnosti a zodpovednosti zo strany organizácií stále väčší. GRI bude hrať kľúčovú úlohu pri vytváraní normatívneho rámca a poskytovaní usmernení pre ESG reporting.

Rozširovanie a prehlbovanie regulačných a investičných požiadaviek v oblasti ESG dáva Štandardom GRI silnú pozíciu. Organizácie, ktoré sa rozhodnú využívať tieto štandardy, budú mať prístup k overenému a uznávanému rámcu, ktorý im pomôže zvýšiť transparentnosť a kvalitu svojich reportov. GRI bude pokračovať vo vývoji a aktualizácii svojich štandardov a rámca, aby odrážal najnovšie trendy a potreby v oblasti udržateľnosti. Vzťahy s odborníkmi, verejnosťou a zainteresovanými stranami budú pokračovať, aby sa zabezpečila relevantnosť a kvalita Štandardov GRI.

Ďalším smerom rozvoja môže byť posilňovanie digitálneho reportingu a zvýšenie automatizácie procesov reportingu. To by organizáciám umožnilo efektívnejšie zhromažďovať, analyzovať a zverejňovať údaje o udržateľnosti. Vzhľadom na to, že EÚ a ďalšie regióny podporujú udržateľné, ekonomické, finančné a politické rámce a reporting získava na význame, očakáva sa, že GRI štandardy budú naďalej patriť k popredným rámcom. Okrem toho sa budú ďalej prispôsobovať, aby odrážali najrelevantnejšie a najmodernejšie prístupy. GRI štandardy sú jednou z najlepších volieb pre organizácie, ktoré sa začínajú zaoberať udržateľnosťou vzhľadom na ich modulárny systém a relatívne jednoduché použitie.

Dočítajte sa viac o GRI štandardoch na ich oficiálnom webe: https://www.globalreporting.org/standards/